Algemene faktuurvoorwaarden

Afhalen wagen
De klant dient zijn voertuig af te halen ten laatste 48 uur nadat hij ervan op de hoogte werd gebracht dat zijn voertuig klaar is om geleverd te worden. Vanaf de derde dag wordt een forfaitaire dagvergoeding aangerekend voor het innemen van een staanplaats, ten bedrage van 10 Euro. Dezelfde dagvergoeding geldt voor stallingskosten wanneer een voertuig bij expertise onherstelbaar wordt beschouwd. Deze stallingskosten zullen worden aangerekend vanaf de datum dat het voertuig in de carrosserie aanwezig is.

Bestekkosten
Voor klanten die een kostenbestek na ongeval laten opmaken, behouden wij ons het recht om hiervoor 100 euro kosten aan te rekenen, indien de herstelling ons niet wordt toevertrouwd.

Voorschot
Carrosserie Patriek behoudt zich het recht om bij elke herstelling een voorschot te innen.
 
Betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn contant betaalbaar.
Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 15% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien verhoogd worden met 15% van het factuurbedrag en met een minimum van 500Euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eventuele eigenlijke gerechtskosten.
 
Klachten
Om ontvankelijk te zijn moeten gebeurlijke betwistingen binnen de 10 dagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden.
Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van Asse.